Projektový a liniový management

Projektový management

Jako projektový manažer vždy usiluji o to, abych dobře rozuměl cílům projektu, prioritám projektového vlastníka a činnosti projektového týmu. Níže popisuji, jak já rozumím roli projektového manažera.

Projektový manažer pracuje pro vlastníka projektu, je jím pověřen v rámci svěřeného mandátu zastupovat projektového vlastníka při řešení projektové agendy. Projektový manažer na základě svých znalostí a zkušeností pro projekt sestavuje rozpočet, identifikuje požadavky na členy projektového týmu, vede projektový tým a reprezentuje ho při jednání s ostatními stakeholdery, jinými projekty nebo s dodavateli a odběrateli. Je tedy primární kontaktní osobou a komunikačním uzlem.

Základním výstupem projektového manažera je dodání projektu v požadovaném rozsahu, v rámci určeného rozpočtu a v daném termínu. Tato fixní kriteria projektový manažer naplňuje využíváním zdrojů, jejichž náklady jsou naopak časové - jeho přidanou hodnotou je tak, mimo jiné, transformace časových nákladů na náklady fixní.

Pří řízení projektové práce projektový manažer sestavuje a aktualizuje projektový plán s projektovými milníky, sleduje závislosti uvnitř a vně projektu, při řízení práce projektového týmu nastavuje priority, určuje úkoly a sleduje jejich plnění. Projektový manažer také určuje projektové standardy v oblasti projektové dokumentace a projektové komunikace. Je vlastníkem projektové dokumentace, vede registr projektových rizik a vlastníkovi a dalším stakeholderům reportuje o stavu projektu a předkládá jim varianty dalšího postupu s popsanými rozdíly ve výstupech.

Účast projektového manažera na projektu snižuje projektová rizika, optimalizuje poměr výnosů a nákladů a umožňuje řídit projektové výstupy a jejich atributy, zejména pak náklady, čas, rozsah a kvalitu.

Vybrané role...

Liniový management

Přestože jsem projektově orientován, několikrát jsem svůj tým vedl jako liniový manažer. Zpravidla k tomu došlo tak, že projektový tým byl z nějakého důvodu organizován jako liniové oddělení a přitom plnil zejména projektové úkoly.

Od liniového manažera se v porovnání s projektovým manažerem očekává větší míra odborné erudice v oblasti jeho odpovědnosti a kromě řízení práce také schopnost odborného dohledu nad prací členů jeho týmu, případně generování obsahových výstupů spolu se členy svého týmu. Přestože je kombinace odborné a řídící práce v jedné osobě mimořádně obtížná, vždy se snažím o co nejhlubší vhled do odborností svých kolegů a o to, abych jim dokázal poskytnout při řešení jejich úkolů pomoc.

Jako pro projektově orientovaného konzultanta pro mě práce liniového manažera nicméně stojí mimo centrum mého zájmu.

Vybrané role...

liniový manažer

MOJE SILNÉ STRÁNKY

  • Záleží mi na tom, aby moje práce měla pro zákazníka adekvátní hodnotu.
  • Chci dělat věci správně. Opravdu správně.
  • Jsem připraven přijímat odpovědnost a zvládat těžké úkoly.

KONFLIKTNÍ OBLASTI

  • Potřebuji být u toho, když se přijímají rozhodnutí o mojí práci. Vadí mi být na druhé koleji a v závislém postavení.
  • Říkám, co si myslím, a očekávám fér jednání. Jinak spolupracuji jen s obtížemi nebo vůbec ne.
  • Jsem "studený čumák". Soustředím se na práci a na legraci mě moc neužije.

A KDYŽ ZROVNA NEPRACUJI...

  • Studuji. Chci obnovit rozšířit svoji nabídku a zahrnout nové znalosti. Také potřebuji nové obzory, nová témata a inspiraci.
  • Rád chodím po horách. Jak vidím kopec, musím nahoru. Zatracený covid.
  • Moji oblíbení herci jsou Tony Shalhoub, Clint Eastwood a Bruce Willis. Víte, proč právě tito?