Ukázky mojí práce

Na této stránce naleznete ukázky mojí práce, popis produktů, které jsem pro své zákazníky připravil, a několik málo nástrojů - například generátor hesel je k dispozici všem návštěvníkům webu.

Logopedický a výukový software Mentio ®

Logopedický software a výukové počítačové programy Mentio ® jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti. Jedná se o následující tituly:

Mentio Hlas, časování fonace

 • Program "Mentio Slovní zásoba (Cílené pojmenování, čtení, psaní a kontrola výslovnosti)" obsahuje 446 obrázků (upravené digitální fotografie) uspořádaných do 9 tematických okruhů: Barvy, Jídlo, Peníze, Doprava, Lidské tělo, Oblečení, Osobní věci, Venku, Příroda.
 • Program "Mentio Slovesa (Jednoduché věty a dějové posloupnosti)" obsahuje šedesát činností z běžného života. Ke každé z nich patří čtveřice obrázků umožňující k dané činnosti sestavit dějovou posloupnost. Celkem je tedy v programu 240 vyobrazení s doprovodnými texty.
 • Program "Mentio Hádanky (Úkoly na kontrolu rozumění textu a rozvoj logického myšlení)" obsahuje 240 hádanek uspořádaných do čtyř skupin podle úrovně obtížnosti.
 • Program "Mentio Zvuky (Rozpoznávání zvuků a trénink sluchové paměti)" obsahuje 200 zvuků z běžného života a dalších cca. 950 krátkých zvukových podnětů. Součástí programu je i audiotest, s jehož pomocí lze v případě pochybností rychle a jednoduše zhodnotit kvalitu sluchu testované osoby.
 • Program "Mentio Hlas (Program pro nácvik fonace a modulace hlasu)" poskytuje vizuální zpětnou vazbu při tvoření hlasu a rozvíjí schopnost modulace ve smyslu změny intenzity a frekvence tónu.
 • Program "Mentio Nakupování (Početní úlohy podporující samostatnost v obchodě a při zacházení s penězi)" si klade za cíl naučit uživatele poznávat hodnoty jednotlivých mincí a bankovek, chápat cenu věcí v obchodě, umět si spočítat celkovou částku, kterou bude třeba zaplatit (u malých nákupů přesně, u větších orientačně), a dokázat tuto částku sestavit z peněz, které jsou k dispozici.
 • Program "Paměťová cvičení Mentio MM (Soubor úloh na procvičení paměti - Memory Management)" obsahuje čtyři typy cvičení zaměřené na trénink krátkodobé paměti, nácvik pozornosti a soustředění, rozumění psanému textu, rozlišování číslic a tvarů a pochopení prostorových pojmů "nad", "pod", "vlevo", "vpravo" a "vedle".
 • Program "Mentio Skládačky (Cvičení zrakové percepce)" obsahuje tematicky uspořádané digitální fotografie. Uživatel nechá obrázky rozdělit na několik částí. Po spuštění cvičení se jednotlivé části obrázku promíchají a zobrazí se v levé části obrazovky. Úkolem bude přesunout promíchaná políčka z levé části obrazovky do rámečku vpravo tak, jak k sobě jednotlivé části obrázku patří, tj. složit obrázek do původní podoby.
 • Program "Mentio Nahrávání (Software pro pořizování a popis zvukových nahrávek)" umožňuje pořizovat zvukové záznamy, nahrávky následně popisovat, označovat v nich zajímavé úseky na různých jazykových rovinách, záznamy ukládat k jednotlivým mluvčím a veškeré soubory přehledně archivovat.

Logopedickému a výukovému softwaru Mentio je věnován samostatný web www.mentio.cz.

Navštívit web...

Pro zákazníky z řad malých personálních agentur jsem připravil webové řešení, které v rámci implementačního projektu přizpůsobím specifickým požadavkům té které agentury a s využitím již naprogramovaných a otestovaných funkčností dodám ve zkráceném termínu. Webové řešení uspokojí všechny základní požadavky, které taková agentura na svůj web klade:

 • Web obsahuje prezentační část, kde agentura může prezentovat svůj přístup, historii a způsob práce pro svoji firemní klientelu stejně tak jako uchazečům o zaměstnání. Praktický redakční systém jí umožní web aktualizovat a publikovat nové informace.
 • Systém pro správu a publikaci volných pozic jim umožní na svůj web vkládat inzeráty a shromažďovat reakce uchazečů. Jednoduchá databáze kandidátů jí umožní udržovat si přehled a na kartu kandidáta ukládat poznámky. Inzerce je optimalizovaná na nalezení prostřednictvím vyhledávacích služeb jako je Google, Seznam nebo Bing a tak je uchazeči mohou snadno najít.
 • Webové stránky jsou přizpůsobeny pro zobrazení na různých zařízeních včetně tabletů a mobilů s různými prohlížeči.

Funkční verzi webu si můžete včetně stránek pro správu webu prohlédnout na adrese pademo.petrzilka.cz. V rámci implementačního projektu pro web sestavíme individuální grafickou podobu a naplníme jej texty podle konkrétních požadavků. Web proto může nabízenou funkčnost poskytovat ve značně jiném grafickém a textovém uspořádání. Příkladem takového webu je nasazení řešení pro pracovně-poradenskou agenturu Práce plus na adrese www.praceplus.cz.

Pro dodané řešení zajistíme profesionální webhosting u renomované hostingové společnosti Active24. Na rozdíl od jiných podobných řešení pro webové stránky malých firem řešení vytvářím na základě robustní technologie Microsoft .Net Framework a minimalizuji využití opensource nebo public domain komponent. Tím je zaručena dlouhodobá stabilita a funkčnost dodaného řešení.

webová aplikace, Pademo web pro personální agentury, úvodní stránka

Další informace o průběhu implementačního projektu, bezpečnosti řešení a dalších aspektech spolupráce si můžete přečíst na stránce o mnou dodávaných webových aplikacích. V případě zájmu mě, prosím, neváhejte kontaktovat, abychom mohli společně posoudit možnosti nasazení zvoleného řešení ve Vaší společnosti.

Navštívit web...
 
Přečíst si více...

 

Aplikace vznikla jako školní dílo / bakalářská práce v rámci mého studia softwarového inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Aplikace umožňuje definovat formuláře sestavené z políček více typů s určeným pořadím a popisy. Tyto formuláře mohou obsahovat pole pro přiložení souboru nebo pořízení videonáhrávky webovou kamerou. Při původním nasazení aplikace exportuje obsah formulářů s přílohami pro analýzu návaznou aplikací a uživateli zobrazuje výsledky vyhodnocení, ale s minimálními úpravami je aplikaci možné použít ke sběru i velmi objemných dat přes uživatelsky definované formuláře v jiném kontextu.

Při přenosu dat z webového formuláře na server je použito vlastní řízení přenosu dat tak, aby nedošlo k zahlcení linky při pomalém nebo nekvalitním připojení k internetu. Aplikace byla úspěšně testována na linkách s rychlostí 100 kb/s až 50 Mb/s a se zpožděním 10 ms až 620 ms. Přenos jednoho nebo více souborů o velikosti cca 250 MB přes pomalou ADSL nebo VDSL linku s rychlostí cca 0,5 Mb/s není žádným problémem.

Součástí aplikace jsou lokalizační funkčnosti – uživatelské rozhraní obsahuje cca 600 textových polí rozčleněných do cca 50 stránek nebo jejich komponent a obsah všech těchto polí může správce aplikace definovat v českém a anglickém jazyce. Přidání dalšího jazyka vyžaduje pouze dílčí aplikační změny.

Jan Petržílka, webová aplikace, Telecam - webová aplikace pro telerehabilitaci, vyplňování formuláře

Aplikace je naprogramována v Javě 11 s využitím frameworků Spring Boot a Spring Security. Databáze je PostgreSQL, Uživatelské rozhraní je naprogramováno v HTML s Javascriptem s využitím Bootstrapu a jQuery.

Přečíst si více...

 

Jednoduchá webová aplikace na adrese https://angular.petrzilka.cz je odvozena od semestrální práce z předmětu "Enterprise Java" bakalářského studia na FIT ČVUT v Praze.

Aplikace eviduje zákazníky, u každého zákazníka jeho faktury a u každé faktury platby této faktury.

Front end aplikace je vytvořen v Angularu s frameworkem Bootstrap, back end aplikace je naprogramován v Javě 11 s využitím frameworku Spring Boot. Data jsou uložena v databázi H2.

Přečíst si více...

Navštívit web...

Jan Petržílka, aplikace v angularu

 

Jednoduchá webová aplikace na adrese https://react.petrzilka.cz je odvozena od semestrální práce z předmětu "Enterprise Java" bakalářského studia na FIT ČVUT v Praze.

Aplikace eviduje zákazníky, u každého zákazníka jeho faktury a u každé faktury platby této faktury.

Front end aplikace je vytvořen v Reactu s frameworkem Bootstrap, back end aplikace je naprogramován v Javě 11 s využitím frameworku Spring Boot. Data jsou uložena v databázi H2.

Přečíst si více...

Navštívit web...

Jan Petržílka, aplikace v reactu

 

Hromadné e-maily

Zákazníci, kteří používají mnou dodaná webová řešení, mohou využít rozšíření webu o funkčnost rozesílání hromadných e-mailů.

Nabízené řešení obsahuje základní funkčnosti potřebné pro odesílání hromadných e-mailů tak, aby e-maily byly adresátům skutečně doručeny, nebyly klasifikovány jako spam, aby odrážely legislativní požadavky a vyhovovaly oborovým standardům.

Každému adresátovi je při odeslání prvního e-mailu automaticky vytvořen zákaznický účet. Jedním z nastavení jeho účtu je preference zákazníka ohledně přijímání hromadných e-mailů - výchozí hodnota příjem e-mailů umožňuje, Správce webu nebo zákazník po přihlášení do svého zákaznického účtu může toto nastavení změnit tak, že na jeho adresu již nebude možné hromadné e-maily odesílat. (Zákazníkovi může heslo k jeho účtu poslat správce webu, případně si jej na svůj e-mail může poslat sám zákazník při pokusu o přihlášení.) V patičce každého e-mailu je unikátní link, pomocí něhož může zákazník svoji preferenci ohledně přijímání hromadných e-mailů nastavit i bez přihlášení do svého zákaznického účtu (viz obrázek).

Před odesláním hromadného e-mailu jsou správci webu k dispozici následující funkčnosti:

 • Konfigurace e-mailových adres odesílatele a výběr konkrétní adresy odesílatele pro právě odesílaný e-mail. V případě potřeby je možné u adresy odesílatele nastavit SPF (sender policy framework), u správně nakonfigurovaných e-mailových serverů adresátů zaručí, že e-mail pochází od uvedeného odesílatele, a sníží spamové skóre e-mailu - což zabrání uložení e-mailu mezi spamy jako junk mail, ale toto nastavení může zabránit automatickému přeposlání na jinou adresu příjemce.
 • Editaci šablony e-mailu s logem odesílatele a její doplnění o předmět e-mailu a variabilní text těla e-mailu.
 • Určení adresátů e-mailu.
 • Náhled na textovou i HTML podobu odesílaného e-mailu, takže je možné před odesláním vyzkoušet, jak se e-mail zobrazí na webových / HTML nebo textových e-mailových klientech.
 • Nastavení odloženého odeslání pomocí nastavení počtu hodin, které má e-mail před odesláním na serveru čekat.

Ve stanovený čas je e-mail automaticky odeslán v textové i HTML podobě tak, aby byl ve všech klientech správně čitelný. V hlavičce e-mailu je uložen unsubscribe link, což dále sníží spamové skóre e-mailu a v kompatibilních e-mailových klientech se může adresát z přijímání dalších e-mailů odhlásit jedním klikem.

hromadné e-maily, stránka pro odhlášení adresy

Všechny odeslané e-maily jsou na serveru uloženy spolu s informacemi o adresátech a je možné je použít jako šablonu pro další hromadnou korespondenci.

 

Generování hesla

Formulář níže můžete využít pro generování hesla.


  Použít speciální znaky?

 

Generování QR platby

Formulář níže generuje platební QR kódy.


 

Dohledání údajů k IČO a DIČ

Pomocí formuláře níže dohledáte údaje k IČO a DIČ.

Aplikace vznikla jako školní dílo / diplomová v rámci mého studia softwarového inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Aplikace je určena k praktickému použití, je plně funkční a po dokončení mého studia je používána na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze k opravování studentských písemných prací (domácí úkoly, zápočtové písemky a podobě).

Aplikace je integrována na školní informační systém KOS (takže má k dispozici seznamy semestrů, vyučujících a studentů včetně jejich vazeb na předměty, paralelky, zápočtové písemky nebo zkoušky) a na školní klasifikační systém Klasifikace (Grades), odkud čerpá informace o klasifikovaných událostech jednotlivých předmětů během semestru a kam ukládá výsledky opravovaných prací. Aplikace vyučujícím umožňuje definovat hodnocené události a jejich části, k nimž pak studenti nebo vyučující odevzdávají oskenované písemné práce. V případě hromadných odevzdání jsou studenti a jednotlivé příklady identifikovány s využitím QR kódů

Vyučující opravují studentské práce s využitím webového grafického editoru, bodové hodnocení aplikace odesílá do fakultní aplikace Klasifikace (Grades). Studenti si mohou jednotlivé stránky opravených písemek zobrazit ve webovém prohlížeči.

Součástí aplikace jsou lokalizační funkčnosti – uživatelské rozhraní obsahuje cca 400 textových polí rozčleněných do cca 40 stránek nebo jejich komponent a obsah všech těchto polí může správce aplikace definovat v českém a anglickém jazyce. Přidání dalšího jazyka vyžaduje pouze dílčí aplikační změny.

Při opravování písemné práce aplikace zobrazí v grafickém editoru opravovanou práci jako rastrový obrázek a vyučující tuto vrstvu doplňuje o vrstu s opravami ve formě vektorové grafiky. Grafický editor běží v prohlížeči umožňuje práci na zařízení s operačními systémy Windows, Linux, iOS nebo Android a to s využitím myši, stylusu, tabletu nebo prstu na dotykovém displeji.

Jan Petržílka, webová aplikace, Písemky (Assignments) - webová aplikace pro opravování ručně psaných dokument, editor

Aplikace je naprogramována v Javě s využitím frameworků Spring Boot a Spring Security. Databáze je PostgreSQL, Uživatelské rozhraní je naprogramováno v Reactu a JavaScriptu s využitím Bootstrapu.

Přečíst si více...

MOJE SILNÉ STRÁNKY

 • Záleží mi na tom, aby moje práce měla pro zákazníka adekvátní hodnotu.
 • Chci dělat věci správně. Opravdu správně.
 • Jsem připraven přijímat odpovědnost a zvládat těžké úkoly.

KONFLIKTNÍ OBLASTI

 • Potřebuji být u toho, když se přijímají rozhodnutí o mojí práci. Vadí mi být na druhé koleji a v závislém postavení.
 • Říkám, co si myslím, a očekávám fér jednání. Jinak spolupracuji jen s obtížemi nebo vůbec ne.
 • Jsem "studený čumák". Soustředím se na práci a na legraci mě moc neužije.

A KDYŽ ZROVNA NEPRACUJI...

 • Studuji. Chci obnovit rozšířit svoji nabídku a zahrnout nové znalosti. Také potřebuji nové obzory, nová témata a inspiraci.
 • Rád chodím po horách. Jak vidím kopec, musím nahoru. Zatracený covid.
 • Moji oblíbení herci jsou Tony Shalhoub, Clint Eastwood a Bruce Willis. Víte, proč právě tito?